PhD Graduates

Name Thesis Title Year Supervisor
Nikolaos Kladovasilakis Multispectral Image Processing and Machine Learning for Soil Variables Estimation 2013 Dimitrios Tzetzis
Paraskevas Koukaras Interdisciplinary Data Science Methods using Machine Learning for Enhanced Knowledge Acquisition 2021 Christos Tjortjis